Leermiddelen

Klaslokalen en buitenruimte

Onze lokalen zijn voorzien van modern meubilair.  De inrichting wordt regelmatig veranderd, zodat de kinderen diverse werkvormen als groepswerk, partnerwerk en peer-tutoring leren hanteren.  Er is in elke klas een digitaal bord voorzien.

Verder hebben we heel wat groen en buitenspeelruimte.  Onze speelplaats wordt momenteel door een werkgroep van leerkrachten en ouders onder handen genomen met de bedoeling om voor meer uitdaging, spelgenot én leerplezier te zorgen.  De buitenruimtes worden immers niet enkel voor speeltijden benut, maar worden eveneens gebruikt om les te geven (of liever: om op een speelse manier de wereld in al zijn facetten te ontdekken).  Outdoor-education wordt een belangrijke pijler van onze school.

Recente acties:

Er werd een subsidiedossier opgesteld om de speelplaats te vergroenen en uitdagender te maken.  Ze moet geschikt zijn om meer en meer lessen naar buiten te brengen.  Dit gebeurt in samenwerking met team, ouders én kinderen.

 

Leermethodes

Nederlands 1ste leerjaar

Voor het werken aan de Nederlandse taal gebruiken we in het 1ste leerjaar de spiksplinternieuwe methode KIM van Veilig Leren Lezen.

De methode kent een gestructureerde opbouw van het letter- en woordaanbod, waarbij alle aandacht uitgaat naar het ontdekken en gebruiken van structuren in woorden en het verwerven van kwalitatief sterke teken-klankkoppelingen. Op systematische wijze leren kinderen sneller nieuwe woorden en zinnetjes lezen. Bovendien is er naast technisch lezen veel aandacht voor leesplezier. Op die manier leggen kinderen in leerjaar 1 een stevig fundament voor hun taal-leesontwikkeling.
 

Nederlands vanaf 2de leerjaar

Vanaf september 2019 starten we met een nieuwe methode: Verrekijker.  We kozen voor deze methode omdat daar veel belang wordt gehecht aan lezen, niet enkel om technisch en begrijpend lezen extra aandacht te schenken, maar ook om in te zetten op leesmotivatie.

Instructieweken

 • vanuit een tekst focussen we op de vier vaardigheden: lezen, schrijven, luisteren en spreken

 • integratie van taalbeschouwelijke doelen, (inter)culturele gerichtheiden taalstrategieën

 • stimuleren van functioneel taalbegrip en taalgebruik

 • taalbeschouwing → taal-wijs

  • nadenken over taal

  • leerlingen worden taal-wijs

  • Taal is 'wijs'

 • aandacht voor woordenschat: woordenschatlijn per kijker, impliciet en expliciet, gevarieerde oefeningen in werkkatern, digitale oefenmodule op Kweetet  

Trotsweek

 • De leerlingen tonen trots wat ze in de instructieweken hebben bereikt.

 • We toetsen de leerling. 

 • Er is tijd, ruimte en materiaal voor een gedifferentieerde herhaling (M-decreet)

  • in de vorm van een presentatie of een activiteit

  • leerlingen verbazen zichzelf, elkaar en de ouders

  • dit sluit aan bij de visie van taalvaardigheidsonderwijs

 

Binnen onderzoek (wereldoriëntatie) wordt eveneens ook veel met taal gewerkt: spreken en luisteren (geven van presentaties aan elkaar), creatief schrijven (teksten opmaken rond hun onderzoeksonderwerp), begrijpend lezen (zelfstandig verwerken van informatie uit boeken om te gebruiken in hun presentaties),...
 

Wiskunde

Katapult biedt een vaste structuur aan leerkracht en leerling: een herkenbare houvast en continu zicht op het leerproces.

 

 • Concrete, realistische en herkenbare contexten voor elke leerling

 • Sobere instructietaal met een duidelijke focus op rekentaal

  • Duidelijke, eenvoudige opgaven

  • Rekentaal wordt aangeduid in kleur

  • Rekentaal wordt uitgelegd in het Rakkertje

  • Rekentaal wordt geoefend met behulp van formulekaders

 • Een rustige, maar frisse en heldere lay-out die teruggaat naar de essentie: duidelijke structuur, speelse aanpak (instap en afsluiters), zonder overvloed aan tekeningen en kleuren.

 • Kweetet-oefeningen (onloine) op maat van elke leerling: met een uitgebreid aanbod aan knikker- en keioefeningen

 

Duidelijke structuur 

De jaarplanning van de wiskundemethode geeft ruimte om het basisaanbod vast te zetten en in te oefenen, met voldoende tijd voor uitgebreide differentiatie.

Focus op de basisdoelen: na het bereiken van de basistargets dagen we leerlingen uit met materiaal op hun niveau en tempo. Opdeling in 8 targets of werkboeken: 1 target is gelijk aan 1 maand, met voldoende tijd om gericht te herhalen en te differentiëren.Target 8 is een vrij in te zetten herhalingstarget.  Clustering van nieuwe leerinhouden, waardoor er veel en vaak geautomatiseerd kan worden: instructie en inoefening van specifieke onderwerpen wordt gespreid over enkele lessen. Heldere linken tussen doelen, instructie, oefentijd, evaluatie en differentiatie.

 

Onderzoek - Wereldoriëntatie

Binnen het leergebied wereldoriëntatie werken we sinds september 2018 niet meer met aangekochte methodes.  We zijn al jaren voortrekkers binnen STEM-onderwijs en vanuit die activiteiten ondervonden we dat die wetenschappelijke aanpak zo veel impact heeft op onze kleuters en lagere schoolkinderen dat we al onze lessen op die manier willen uitvoeren. Daarbij nemen we ook 21st century skills mee.
We vertrekken steeds vanuit een probleemstelling of vanuit de verwondering voor de fysische wereld om ons heen.  Kinderen leren hypotheses formuleren en leren via 'trial and error', de wetenschappelijke benadering van leren, dus.  Een onderzoeksvraag leidt tot het opzoeken van informatie, leeruitstappen,... om te eindigen in het presenteren van alle verzamelde info aan elkaar.  Leerkrachten coachen de kinderen tijdens dat proces en bieden handvatten aan.  Sommige ankerlessen als kaartlezen worden wel nog geleid gegeven en ingeoefend.


 

Onderzoek - Muzische vorming

Voor muzische vorming (beeld, muziek, drama, beweging en media) werken wij niet met methodes. Hierin staat de creativiteit van de leerkracht (vaak in samenspraak met de kinderen) centraal. 
Onze leerkrachten kregen een vorming rond het splinternieuwe leerplan en werken via Muzische conceptkaarten rond alle leerplandoelen.  Muzische activiteiten worden vaak verwerkt in de onderzoeken of gedeeld tijdens 'kringen'.  Tijdens een muzische kring delen kinderen muziek, kunst, ... met elkaar.  Samen leren is hier de boodschap!

 

Frans

De Franse taal wordt in de 3de graad ‘ervaren’ via de methode Quartier Etoile.  De nadruk ligt op mondelinge taalvaardigheid en interactie.  Bovendien werken onze leerkrachten actief samen met hun collega’s van de secundaire school, om om vlotte doorstroming mogelijk te maken.

In de 3de kleuterklas en de 1ste en 2de graad wordt er op een zeer speelse manier aan taalgewenning gedaan via Pistache, maar ook door het Frans regelmatig in andere lessen aan bod te laten komen.

Frans wordt laagdrempelig gemaakt, door ook dagelijkse zaken in het Frans te doen: goeiemorgen, maaltijden registreren in het Frans (je mange des tartines),...

 

Levensbeschouwelijke vakken

Vanaf het 1ste leerjaar krijgt elk kind 2 lesuren levensbeschouwing of godsdienst.  Die worden gegeven door een speciale leermeester (= een leerkracht die in dit vak gespecialiseerd is).  De ouders hebben verschillende keuzes levensbeschouwing:

 • niet-confessionele zedenleer
 • katholieke godsdienst
 • protestantse godsdienst
 • orthodoxe godsdienst
 • islamitische godsdienst

De leerlingen katholieke godsdienstleer van het eerste leerjaar krijgen de mogelijkheid om hun Eerste Communie te vieren.

De leerlingen Zedenleer van het eerste leerjaar bereiden hun minilentefeest (Feest eersteklassertjes) voor.

De leerlingen katholieke godsdienst van het 6de leerjaar bereiden samen met catechisten uit de parochie hun Vormsel voor.

De leerlingen Zedenleer van het 6de leerjaar bereiden samen met de juf hun ‘Lentefeest’ voor.