Leermiddelen

Klaslokalen en buitenruimte

Onze lokalen zijn voorzien van modern meubilair.  De inrichting wordt regelmatig veranderd, zodat de kinderen diverse werkvormen als groepswerk, partnerwerk en peer-tutoring leren hanteren.  Er is in elke klas een digitaal bord voorzien.

Verder hebben we heel wat groen en buitenspeelruimte.  Onze speelplaats wordt momenteel door een werkgroep van leerkrachten en ouders onder handen genomen met de bedoeling om voor meer uitdaging, spelgenot én leerplezier te zorgen.  De buitenruimtes worden immers niet enkel voor speeltijden benut, maar worden eveneens gebruikt om les te geven (of liever: om op een speelse manier de wereld in al zijn facetten te ontdekken).  Outdoor-education wordt een belangrijke pijler van onze school.

Recente acties:

Er werd een subsidiedossier opgesteld om de speelplaats te vergroenen en uitdagender te maken.  Ze moet geschikt zijn om meer en meer lessen naar buiten te brengen.  Dit gebeurt in samenwerking met team, ouders én kinderen.

 

Leermethodes

Nederlands 1ste leerjaar

Voor het werken aan de Nederlandse taal gebruiken we in het 1ste leerjaar de spiksplinternieuwe methode KIM van Veilig Leren Lezen.

De methode kent een gestructureerde opbouw van het letter- en woordaanbod, waarbij alle aandacht uitgaat naar het ontdekken en gebruiken van structuren in woorden en het verwerven van kwalitatief sterke teken-klankkoppelingen. Op systematische wijze leren kinderen sneller nieuwe woorden en zinnetjes lezen. Bovendien is er naast technisch lezen veel aandacht voor leesplezier. Op die manier leggen kinderen in leerjaar 1 een stevig fundament voor hun taal-leesontwikkeling.
 

Nederlands vanaf 2de leerjaar

Sinds september 2016 werken we met de methode ZiezoTaal in L2 en L3. Volgend schooljaar stapt L4 ook in de nieuwe methode.

De gestructureerde opbouw van de lessen biedt een herkenbaar stramien voor zowel leerkracht als leerling. Leerlingen ontwikkelen belangrijke 21ste-eeuwse vaardigheden. Zo worden ze optimaal voorbereid om hedendaagse uitdagingen aan te gaan. Elk jaar komen vaste thema’s terug, telkens vanuit een andere invalshoek. Daardoor ontdekken onze leerlingen hoe rijk taal is.

Bij Zie zo Taal staan betekenisvolle, leuke en functionele taken centraal. De verschillende domeinen en vaardigheden komen geïntegreerd aan bod. Leerlingen leren om strategieën te verwerven en in te zetten. Het leren van taal is telkens een interactief en sociaal proces, waarbij samenwerken essentieel is. Op die manier komen taallessen als het ware tot leven! De flexibele werkvormen zorgen ervoor dat de leerlingen gemotiveerd blijven.

Binnen onderzoek (wereldoriëntatie) wordt eveneens ook veel met taal gewerkt: spreken en luisteren (geven van presentaties aan elkaar), creatief schrijven (teksten opmaken rond hun onderzoeksonderwerp), begrijpend lezen (zelfstandig verwerken van informatie uit boeken om te gebruiken in hun presentaties),...
 

Wiskunde

Kompas biedt een vaste structuur aan leerkracht en leerling: een herkenbare houvast en continu zicht op het leerproces.

 • voldoende inoefening van de basisleerstof
 • geleidelijke, systematische en rustige opbouw van de inhouden
 • regelmatig herhalingsoefeningen om de leerstof vast te zetten
 • realistische instap en terugkoppeling naar de realiteit
 • per wiskundedomein een vijftal toetsen per jaar
 • mogelijkheden tot actief onderwijs om de leerlingenbetrokkenheid te stimuleren
 • zorgbrede invulling met een goed gestructureerde instructie, met aandacht voor verlengde instructie en remediëring volgens het BHV-model
 • evenwichtige benaderingswijze tussen proces en product

Oefenen = veel kansen bieden tot herhaling en automatiseren. De gedifferentieerde oefeningen zorgen voor extra inoefenkansen, verdieping en automatisatie. Een vaste herhalingsles op niveau zorgt voor extra verankering op maat van elk kind. Ook de parate kennis wordt wekelijks getest. Zo hebben we steeds zicht op de vorderingen van elke leerling.
 

 

Onderzoek - Wereldoriëntatie

Binnen het leergebied wereldoriëntatie werken we sinds september 2018 niet meer met aangekochte methodes.  We zijn al jaren voortrekkers binnen STEM-onderwijs en vanuit die activiteiten ondervonden we dat die wetenschappelijke aanpak zo veel impact heeft op onze kleuters en lagere schoolkinderen dat we al onze lessen op die manier willen uitvoeren. Daarbij nemen we ook 21st century skills mee.
We vertrekken steeds vanuit een probleemstelling of vanuit de verwondering voor de fysische wereld om ons heen.  Kinderen leren hypotheses formuleren en leren via 'trial and error', de wetenschappelijke benadering van leren, dus.  Een onderzoeksvraag leidt tot het opzoeken van informatie, leeruitstappen,... om te eindigen in het presenteren van alle verzamelde info aan elkaar.  Leerkrachten coachen de kinderen tijdens dat proces en bieden handvatten aan.  Sommige ankerlessen als kaartlezen worden wel nog geleid gegeven en ingeoefend.


 

Onderzoek - Muzische vorming

Voor muzische vorming (beeld, muziek, drama, beweging en media) werken wij niet met methodes. Hierin staat de creativiteit van de leerkracht (vaak in samenspraak met de kinderen) centraal. 
Onze leerkrachten kregen een vorming rond het splinternieuwe leerplan en werken via Muzische conceptkaarten rond alle leerplandoelen.  Muzische activiteiten worden vaak verwerkt in de onderzoeken of gedeeld tijdens 'kringen'.  Tijdens een muzische kring delen kinderen muziek, kunst, ... met elkaar.  Samen leren is hier de boodschap!

 

Frans

De Franse taal wordt in de 3de graad ‘ervaren’ via de methode Supermax.  De nadruk ligt op mondelinge taalvaardigheid en interactie.  Bovendien werken onze leerkrachten actief samen met hun collega’s van de secundaire school, om om vlotte doorstroming mogelijk te maken.

In de 3de kleuterklas en de 1ste en 2de graad wordt er op een zeer speelse manier aan taalgewenning gedaan via Pistache, maar ook door het Frans regelmatig in andere lessen aan bod te laten komen.

Frans wordt laagdrempelig gemaakt, door ook dagelijkse zaken in het Frans te doen: goeiemorgen, maaltijden registreren in het Frans (je mange des tartines),...

 

Levensbeschouwelijke vakken

Vanaf het 1ste leerjaar krijgt elk kind 2 lesuren levensbeschouwing of godsdienst.  Die worden gegeven door een speciale leermeester (= een leerkracht die in dit vak gespecialiseerd is).  De ouders hebben verschillende keuzes levensbeschouwing:

 • niet-confessionele zedenleer
 • katholieke godsdienst
 • protestantse godsdienst
 • orthodoxe godsdienst
 • islamitische godsdienst

De leerlingen katholieke godsdienstleer van het eerste leerjaar krijgen de mogelijkheid om hun Eerste Communie te vieren.

De leerlingen Zedenleer van het eerste leerjaar bereiden hun minilentefeest (Feest eersteklassertjes) voor.

De leerlingen katholieke godsdienst van het 6de leerjaar bereiden samen met catechisten uit de parochie hun Vormsel voor.

De leerlingen Zedenleer van het 6de leerjaar bereiden samen met de juf hun ‘Lentefeest’ voor.